Dane sklepu

§1

Sklep internetowy ZUUBYOLGA.PL, dostępny pod adresem internetowym www.ZUUbyOlga.pl, prowadzony jest przez MUUKREACJE.PL Kacper Ślusarczyk 43-211 Piasek, ul. Katowicka 88 NIP 646 297 69 68 REGON 383322712

Numer telefonu : 734 456 447

Zgodnie z wymogami, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.

Szybka i bezpośrednia komunikacja jest możliwa e-mailowo na adres e-mail: zamowienia@muukreacje.pl

Definicje

§2

Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca– MUUKREACJE.PL Kacper Ślusarczyk 43-211 Piasek, ul. Katowicka 88 NIP 646 297 69 68 REGON 383322712.

Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ZUUbyOlga.pl

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt Szyty na wymiar – Produkty których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Rzecz uszyta zgodnie z rozmiarami podanymi przy zamówienia , kolorami, printami.

Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi.

Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe/Usługi– materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególność : podszept, hipnoza, filmiki edukacyjne, subskrypcja, webinar, wymiana, konsultacje online.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na:
– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Treści Nielegalne – informacje udostępniane, wytwarzane i/lubi dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu, m.in.:

 • opinie o Produktach, Usługach,
 • komentarze pod treściami udostępnionymi w Serwisie,
 • informacje zawarte na koncie Użytkownika widocznego w Serwisie,
 • treści postów i komentarzy na grupie FB lub na dedykowanych kanałach w social media,
 • tworzenie notatek w ramach platformy,

Kontakt ze sklepem

§3

Adres e-mail Sprzedawcy: olga@zuubyolga.pl

Numer telefonu 734 456 447

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Mbank, MuuKreacje.pl, 07 1140 2004 0000 3802 7936 8090, tytuł to numer zamówienia.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 -15.00 w dniu roboczym

 

Wymagania techniczne i postanowienia ogólne

§4

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • zainstalowany program FlashPlayer.

Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Informacje ogólne

§5

 • Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Zakładanie konta w sklepie

§6

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres dostawy, adres mail.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Zasady składania zamówień

§7

W celu złożenia Zamówienia należy w kolejności:

Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

Po złożeniem zamówienia należy wypełnić tabelkę, która przychodzi w mailu potwierdzającym zakup – należy kliknąć w przycisk „zmierz się”. Wszystkie rzecz są „szyte na wymiar” zgodnie z podaną miarą – czyli zgodnie z podanymi wymiarami przez Klienta .

W przypadku nie wypełnienia tabelki „zmierz się” reklamacje dotyczące złego wymiaru nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę.

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kolejno kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

Oferowane metody płatności i dostawy

§8

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Piasek ul. Katowicka 88 ( w umówionych wcześniej telefonicznie godzinach ).
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • PayPal
 1. Jeśli Klient zamawia poza terytorium Polski przy zamówieniu w uwagach jest zobowiązany zaznaczy, że wysyłka dotyczy zamówienia za granicę.
 • dopłata następuje w momencie końcowej wyceny przesyłki, czyli w chwili nadania.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W takim przypadku Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, Europy oraz poza jej granice.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Wymaga ustalenia terminu odbioru na maila olga@zuubyolga.pl

Wykonanie umowy sprzedaży

§9

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po zaksięgowaniu płatności Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Termin realizacji należy liczyć od dnia zaksięgowania płatności u Sprzedawcy i podania informacji mailowej o potwierdzeniu otrzymania takiej informacji zgodnie z pkt 3 powyżej. Termin realizacji zamówienia Produktu ze względu na specyfikę „szycia na wymiar ” wynosi od 14 dni do 28 dni roboczych. Do  terminu realizacji należy doliczyć czas dostawy Produktu.

W przypadku kiedy Klient zwleka z wysłaniem swoich wymiarów termin realizacji wydłuży się o ilość dni zwłoki Klienta.

Kupujący aby dokonać zamówienia Produktu Cyfrowego lub Usługi cyfrowej (Treści cyfrowej) powinien zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza to checbox z informacją : „Proszę o dostawę treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku treści cyfrowe zostaną
dostarczone do klienta po upływie 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie sklepu. Klient zamawiający usługę on line Konsultacji zaznacza w kalendarzu termin spotkania. Jeśli usługa zostaje opłacona a nie dojdzie do niej z wyłącznej winy Kupującego, usługa nie podlega zwrotom.

Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub sms na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.

Prawo odstąpienia od umowy

§10

Konsument może w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem produktów określonych w pkt. 11 oraz Produktów „szytych na wymiar”  czyli po podaniu konkretnego wymiaru przez klienta. tj .  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli wymiar, print, krój.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Chyba że Klient zamawia Treści cyfrowe i wyraża zgodę na ich dostarczenie przed terminem odstąpienia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli
Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 za

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym odzież szyta na wymiar.,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe , treści cyfrowe zwłaszcza e-booki dostarczone w wersji elektronicznej, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, treści cyfrowe: podszepty, spotkania on line, hipnozy, webinary itp.

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Niezgodność produktu z umową

§11

Jeżeli towar czy Treść Cyfrowa jest niezgodna z umową, Klient może żądać od Sprzedawcy

 • naprawy Produktu
 • wymiany Produktu

Ponadto jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedający

 • odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 • nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 • próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

oraz w sytuacjach, gdy:

 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia odpowiednio Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Odpowiednio zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) Sprzedając  może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub odpowiednio Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedający  może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Klientom.

Sprzedający zastrzegają iż powyższe uprawnienia przysługują Klientowi jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Opinie o produktach

§12

Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.

Weryfikacja następuje poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów kupujących, zamawiających dotychczas  jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.

Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów  które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

Reklamacje i gwarancja

§13

Wszelkie reklamacje związane z Produktem i Treścią Cyfrową lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy lub adres olga@zuubyolga.pl

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Produkty elektroniczne i ich zakup

§14

W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin. Jeśli natomiast klient nie chce rezygnować z prawa odstąpienia w ciągu 14 dni, produkt będzie dostarczany dopiero po okresie 14 dni od dnia od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Produkt elektroniczny zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem olga@zuubyolga.pl 

 • Konsultacje

Szczegółowe informacje dotyczące usługi konsultacji znajdują się w ofercie Sklepu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową.

Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z oferty.

Dane osobowe

§15

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Treści Nielegalne

§16

 1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu, Serwisu i Sprzedającego.
 2. Klient co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu /Serwis chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia).
 3. Klient może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w sklepie /Serwisie korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Sklep. W każdym wypadku dostarczania treści przez Sprzedającego jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Sklep/Serwis wyznacza adres poczty elektronicznej zamowienia@muukreacje.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Sklepu /Serwisu z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Serwisem/sklepem drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych .
 5. Sklep/Serwis wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
 6. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: Na adres poczty elektronicznej zamowienia@muukreacje.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
 7. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. Tj. (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sklep/Serwis przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 9. Serwis/Sklep obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu:

 • obowiązek korzystania ze Sklepu w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
 • obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
 • zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
 • zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
 • obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

Pobierz wzór zgłoszenia treści nielegalnych

Działania Sklepu/Serwisu w związku z Nielegalnymi Treściami

§17

 1. Sklep /Serwis zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
 2. Moderowanie może odbywać się ręcznie lub opierać się na zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem.
 3. Sklep realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
 4. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Sklep na podstawie otrzymanego zgłoszenia mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej

Postanowienia końcowe

§18

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 28.12.2023 r.